شنبه 11 آبان‌ماه سال 1387 ساعت 12:00 ب.ظ

راهنمای استناد به منابع به شیوه APA براساس دستنامه انتشار منابع انجمن روانشناسان امریکا، ویرایش پنجم.

توجه داشته باشید که در این راهنما منظور از «منابع» شکل نوشتن اطلاعات هر منبع در فهرست منابع آخر کتاب یا پایان­نامه یا . . . است و منظور از «ارجاع درون متنی» شکل نوشتن ارجاعی است که در درون نوشته به منبعی می­دهیم. در زبان انگلیسی و در دستنامه یاد شده از واژه­های «Referecne» برای منابع و «In-text» به جای ارجاع درون متنی استفاده می­شود.

کتاب با یک نویسنده

منابع

کشتکار ملکی، ح. (1383). کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت).

فلبر، ه. (1381). مبانی اصطلاح­شناسی. ترجمه محسن عزیزی. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

ارجاع درون متنی

(کشتکار ملکی، 1383، ص 75)

Reference:

Komisar, L. (1991). The new feminism. New York:

Franklin Watts.

In-Text:

(Komisar, 1991, p. 201)

کتاب با دو نویسنده یا بیش­تر

منابع

فتحیان، م.، و مهدوی­فر، ح. (1383). پیش به سوی جامعه اطلاعاتی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران.

مک­آردل، و. د.، کچ، ف.، و کچ، و. (1384). فیزیولوژی ورزشی (1): انرژی و تغذیه. ترجمه اصغر خالدان. تهران: سازمان مطالعه و تدوین علوم انسانی دانشگاه­ها «سمت».

ارجاع درون متنی با دو نویسنده

(فتحیان و مهدوی­فر، 1383، ص 329)

ارجاع درون متنی برای سه و بیش از سه نویسنده

(مک­آردل، کج، و کچ، 1384، ص 119)

ارجاع درون متنی برای سه و بیش از سه نویسنده (در دفعات بعد)

ارجاع در دفعات بعد (مک­آردل و دیگران، 1384)

تذکار: در فارسی نیاز نیست در ارجاع برای نخستین بار به کتاب، اسامی همه نویسندگان را در ارجاع درون متنی بنویسیم و کافی است به نام نخستین نویسنده و اصطلاح «و دیگران» بسنده کنیم.

Reference:

Strunk, W., Jr. & White, E.B. (1979). The elements

of style (3rd ed.). New York:Macmillan.

In-Text: (two authors):

(Strunk & White, 1979)

In-Text (three or more authors):

(Strunk, White, & Smith, 1979)

In-Text (subsequent references):

(Strunk et al., 1979)

سازمان به عنوان مؤلف

منابع

نام سازمان. (سال). عنوان اثر. محل نشر: ناشر.

شورای کتابخانه­های کوئینزلند. (1381). رهنمودها و استانداردهای کتابخانه­های عمومی کوئینزلند. ترجمه علی حسین قاسمی. تهران دبیزش.

ارجاع درون متنی

(شورای کتابخانه­های کوئینزلند، 1381، ص 71)

Reference

Ohio State University Natural Resources Institute (1959).

A directory of Ohio facilities and services for

resources conservation. Columbus, OH:Natural

Resources Institute.

In-Text

(Ohio State University Natural Resources Institute, 1959, p. 33)

فصل یک کتاب که هر فصل را یک نویسنده نوشته است یا مجموعه مقالات

منابع

نام خانوادگی نویسنده فصل، نام. (سال). عنوان فصل یا مقاله. در گردآورنده کتاب یا مجموعه (نقش او)، عنوان کتاب یا مجموعه (صص). محل نشر: ناشر.

وزیری، ف. (1378). برگه­آرایی. در پوری سلطانی (ویراستار)، خدمات فنی (ویرایش 8) (صص 187-211). تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

کوکبی، م. (1379). قالب مارک ایران: نظریه و عمل. در رحمت ا . . . فتاحی (گردآورنده). فهرست­های رایانه­ای: کاربرد و توسعه: مجموعه مقالات کاربرد و توسعه فهرست­های رایانه­ای در کتابخانه­های ایران، 27 و 28 آبان 1378 (صص109- 123). مشهد: دانشگاه فردوسی؛ تهران: مرکز اطلاع­رسانی و خدمات علمی وزارت جهاد سازندگی.

ارجاع درون متنی

(وزیری، 1387، ص198)

(کوکبی، 1379، ص 119)

Reference

Roll, W.P. (1976). ESP and memory. In J.M.O. Wheatley

& H.L. Edge (Eds.), Philosophical dimensions

of parapsychology (pp. 154-184). Springfield,

IL:American Psychiatric Press.

In-Text

(Roll, 1976, p. 161)

پایان­نامه

منابع

کیانمهر، ش. (1376). بررسی روند موضوعی پایان­نامه­های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاه­های مستقر در تهران طی سال­های 1366 لغایت 1375. پایان­نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع­رسانی. دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع­رسانی پزشکی.

ارجاع درون متنی

(کیانمهر، 1376)

دایره المعارف

منابع

نویسنده مقاله. (سال). عنوان مقاله. در گردآورنده. عنوان دایره المعارف (جلد، صص). محل نشر: ناشر.

پاکتچی، الف. (1383). پوشاک. در دایره­المعارف بزرگ اسلامی (ج. 14، صص 1-50). تهران: مرکز دایره­المعارف بزرگ اسلامی.

ارجاع درون متنی

(نویسنده مقاله، سال)

Reference

Warren, S.A. (1977). Mental retardation and environment.

In International encyclopedia of psychiatry,

psychology, psychoanalysis, and neurology (Vol. 7,

pp. 202-207). New York: Aesculapius Publishers.

In-Text:

(Warren, 1977, p. 204)

مقاله مجله  (با یک نویسنده)

منابع

نام خانوادگی، نام. (سال). عنوان مقاله. عنوان مجله، ج. (ش.)، صفحات.

رضائیان، ع. (1382). بررسی تطبیقی نظریه­های علم مدیریت با آموزه­های اسلام. حوزه و دانشگاه، 9(37)، 8-35.

ارجاع درون متنی

(رضائیان، 1382، ص12)

Reference:

Maki, R.H. (1982). Categorization effects which occur

in comparative judgment tasks. Memory &

Cognition, 10, 252-264.

In-Text:

(Maki, 1982, p. 260)

با دو نویسنده یا بیش­تر

منابع

نام خانوادگی، نام، نام خانوادگی، نام، و نام خانوادگی، نام. (سال). عنوان مقاله. عنوان مجله، ج. (ش.)، صفحات.

میتروف، ل.، و دنتون، الف. (1382). مطالعه معنویت در محیط کار. ترجمه علی رستگار. حوزه و دانشگاه، 9(37)، 163-184.

ارجاع درون متنی (با دو نویسنده)

(میتروف و دنتون، 1382)

ارجاع درون متنی (سه یا بیش از سه نویسنده)

(نوکاریزی، فتاحی، و داورپناه، 1386)

تذکار: در فارسی نیاز نیست در ارجاع برای نخستین بار به کتاب، اسامی همه نویسندگان را در ارجاع درون متنی بنویسیم و کافی است به نام نخستین نویسنده و اصطلاح «و دیگران» بسنده کنیم.

Reference:

Atkinson, R.C., & Shiffrin, R.M. (1971). The control of

short-term memory. Scientific American, 225,

82-90.

In-Text (two authors):

(Atkinson & Shiffrin, 1971)

In-Text (three to five authors):

(Smith, Zappella, Rosen, Gustman, & Rock, 1994)

In-Text (six or more authors):

(Smith et al., 1994)

In-Text (subsequent references):

(Smith et al., 1994)

In-Text (subsequent references in the same paragraph):

(Smith et al.)

مقاله مجله عمومی (با فاصله انتشار کم­تر از ماهنامه)

با یک نویسنده

نیکخو، ر. (1387، 1 خرداد). روش برنامه­ریزی درسی. روزهای زندگی، 306، 39-40.

ارجاع درون متنی

(نیکخو، 1387)

بدون نویسنده

پدیده­ای به نام بازی­های رایانه­ای. (1387، 15 خرداد). مجله خانواده، 371، 46-47.

ارجاع درون متنی

(«پدیده­ای به نام بازی­های رایانه­ای،» 1387)

(one author)

Reference:

Kandel, E. R. (2000, November 10). Neuroscience:

Breaking down scientific barriers to the study

of brain and mind. Science, 290, 1113-1120.

In-Text:

(Kandel, 2000)

(no author)

Reference:

The blood business. (1992, September 11). Time, 97,

47-48.

In-Text:

("The Blood Business," 1992)

مقاله روزنامه

با مؤلف

منابع

محمدی، الف. (1387، 23 خرداد). سینمای کودک همچنان مهجور. خراسان، ص7.

ارجاع درون متنی

(محمدی، 1387)

بدون مؤلف

یارانه نان در تنور بی­کیفیتی می­سوزد (1387، 23 خرداد). خراسان، ص 10.

ارجاع درون متنی

(«یارانه نان در تنور بی­کیفیتی می­سوزد،» 1387)

(no author)

Reference:

Amazing Amazon region. (1989, January 12). New

York Times, p. D11.

In-Text:

("Amazing Amazon Region," 1989)

مقاله الکترونیکی

مقاله مجله موجود در یک پایگاه داده (که معمولاً به شکل چاپی نیز مجله موجود بوده است)

نخست اطلاعات شکل چاپی را نوشته و سپس اطلاعات دیگری را به شکل زیر به آن می­افزایم:

Reference:

Jacobson, J.W., Mulick, J.A., & Schwartz, A.A. (1995).

A history of facilitated communication: Science,

pseudoscience, and antiscience. American Psychologist,

50, 750-765. Retrieved January 12, 2001, from

PsycARTICLES database.

In-Text:

(Jacobson et al., 1995)

مقاله الکترونیکی (شکل چاپی نیز دارد)

نخست باید اطلاعات شکل چاپی را نوشت و بعد به شکل زیر اطلاعات شکل الکترونیکی را به آن افزود:

Reference:

Vanden, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). Role of reference

elements in the selection of resources by psychology

undergraduates. Journal of Bibliographic Research, 5,

117-123. Retrieved October 13, 2001, from

http://jbr.org/articles.html

In-Text:

(Vanden et al., 2001)

بخش یا فصلی در یک مدرک اینترنتی

Thompson, G. (2003). Youth coach handbook.  In Joe soccer. Retrieved September 17, 2004, from

http://www.joesoccer.com/menu.html

In-Text:

(Thompson, 2003)

صفحه وب که پدیدآورنده آن سازمانی خاص باشد

Midwest League. (2003). Pitching, individual records. Retrieved October 1, 2003, from       http://www.midwestleague.com/indivpitching.html

In-Text:

(Midwest League, 2003)

صفحه وب با پدیدآورنده دولتی

Wisconsin Department of Natural Resources. (2001). Glacial habitat restoration areas. Retrieved September 18, 2001, from http://www.dnr.state.wi.us/org/land/wildlife/hunt/hra.htm

In-Text:

(Wisconsin Department of Natural Resources, 2001)

e-mail:sattar_oraman@yahoo.comپست الکترونیکی مدیریت وبلاگ

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo